دیرآموز کیست ؟

 

افراد دیرآموز Slow learner / borderline در محدوده هوش بهره بین ۷۰ تا ۸۵ (از نظر هوشی زیر متوسط) قراردارند. این افراد در حیطه های شناختی و اجتماعی با مشکلاتی روبرو هستند و عاطفه، صداقت و زودباوری، آنها را در معرض خطرات اجتماعی قرار می دهد.
افراد دیرآموز چون نه عادی هستند و نه استثنایی و اغلب ظاهری عادی دارند، از دایره اطلاع، توجه و حمایت سازمانها، ارگانها و افراد خیر دور می مانند. شناساندن وضعیت آنان تلاش و دقت بسیار طلب میکند و باید کوشید تا در جامعه و خانواده این نگرش به وجود آید که افراد دیرآموز انسان های متفاوتی هستند که به تدریج و با حمایت دائم، جذب زندگی معمول و ارتباط با انسان های دیگر جامعه می شوند