خانم پوران درخشنده از مهمان های شرکت کننده در جشنواره پاییزی انجمن خورشید بودند.

خانم پوران درخشنده در جشنواره انجمن خورشید

سرکار خانم پوران درخشنده کارگردان نامی سینما یکی از مهمانان ویژه جشن پاییزی انجمن خورشید بودند. خانم درخشنده پس از گوش فرادادن به اجراهای بچه های انجمن خورشید درخصوص فیلمی که با همکاری بچه های خورشید ساخته بودند صحبت کردند و خاطره ای از ساخت فیلم برای دیگر مهمان ها تعریف کردند.