نمايش تقاطع هم عرض

 

 

نمايش تقاطع هم عرض كاري از گروه تئاتر انجمن خورشيد به سرپرستي امير كريمي و كارگرداني رامتين رمضاني و فيروزه شريعتي پس از بازبيني به چهارمين جشنواره تئاتر معلولين منطقه آفتاب كه در تيرماه ١٣٩٥ به ميزباني استان مركزي برگزار خواهد شد، راه يافت. محمد علي تهراني، بابك بيات،حامد ابراهيم،محمدمهدي قنبري، ايمان مهدويان، محمد تجدد، پيمان ورشوكار، سعيد حسن زاده، عليرضا ورتا، هيوا سرابي و مريم حيدري، به ايفاي نقش در نمايش تقاطع هم عرض ميپردازند.
در اين دوره از جشنواره تئاتر معلولين منطقه آفتاب پانزده اثر از استانهاي چهارمحال بختياري، اصفهان، البرز، تهران، قم و مركزي به رقابت خواهند پرداخت.