جناب آقای پیرهادی عضو شورای شهر تهران از غرفه انجمن خورشید بازدید کردند.

 در طول برگزاری پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی جناب آقای پیرهادی عضو شورای شهر تهران یکی از بازدیدکنندگان غرفه انجمن خورشید بودند.ایشان پس از گفتگو با مربی انجمن از فعالیتهای انجمن خورشید مطلع شدند و جهت حمایت از بچه های خورشید اعلام آمادگی کردند.