بازدید دکتر نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه انجمن خورشید

دکتر نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و هیات همراه و جناب آقای دکتر خادمی معاونت محترم ساخت و توسعه راهها امروز در پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته از غرفه انجمن خورشید و صنایع دستی بچه های خورشید بازدید کردند.

بازدید دکتر نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه انجمن خورشید